5. Tại sao khi reply thư gửi đền, các địa chỉ thư gửi đến lại tự động được lưu lại trong Address Book?

 

Trợ giúp khách hàng

Hướng dẫn sử dụng Outlook Express
Các lựa chọn khác trên webmail
Trung tâm trợ giúp khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến